Štatút súťaže Gospeltalent 2016

   

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1. Súťaž „Gospel talent 2016“ (ďalej len „súťaž“) je súťaž o spevácke a hudobné talenty slovenskej kresťanskej hudobnej scény za rok 2016. Súťaž pomôže víťazom zviditeľniť sa na slovenskej gospelovej hudobnej scéne.

2. Súťaž sa uskutočňuje od 15. februára do 5. mája 2016.

3. Organizátormi a vyhlasovateľmi súťaže sú spevák Richard Čanaky, portál iGospel a Rádio Lumen. Súťaž sa koná pod záštitou poslanca Európskeho parlamentu MUDr. Miroslava Mikolášika. Mediálni partneri i partneri súťaže budú prezentovaní na internetovej stránke súťaže www.gospeltalent.sk.

4. Súťaž má jednorazový charakter, ide o štvrtý ročník. Je zložená z piatich fáz (nultá, ktorá im predchádza, zahŕňa prípravu samotnej súťaže). Prvá fáza (od 15. februára do 20. marca) je založená na prihlasovaní piesní od interpretov, druhá (21. marec – 3. apríl) na výbere semifinalistov hlasovaním širšej poroty, treťou fázou (4. apríl – 17. apríl) je internetové hlasovanie fanúšikov, štvrtou (18. – 23. apríl) je postupné predstavovanie finalistov, pričom súťaž vyvrcholí piatou fázou (5. máj) – finálovým kolom. Zo semifinále do finálového kola postúpi spolu 6 interpretov, po dvaja v troch kategóriách (spevák, speváčka, skupina/zbor). Traja víťazi budú zvolení odbornou porotou v rozhlasovom finále, ktoré bude vysielané Rádiom Lumen naživo 5. mája od 20:00 do 22:30 hod.

PRIHLÁSENIE SKLADBY


5. Do súťaže sa môže zapojiť každý hudobný interpret (spevák, speváčka,
skupina/zbor), ktorý v roku začatia súťaže v tejto pozícii vystupuje maximálne päť rokov (pôsobí od 2011 a neskôr) a obsahom textov svojich skladieb ho možno zaradiť medzi gospelových hudobných interpretov. Do súťaže sa môžu zapojiť interpreti bez vekového obmedzenia. Interpret sa do súťaže zapojí prihlásením ľubovoľnej skladby vo formáte .mp3, .wav, .wma, čím umožní jej zverejnenie na internetovej stránke súťaže a v archíve súťažných skladieb Gospeltalentu na portáli iGospel.sk, ktorý bude dostupný bez časového obmedzenia aj po skončení súťaže. Interpret môže prihlásiť ľubovoľnú skladbu, ktorej je autorom. Zároveň však musí ísť o skladbu, ktorá nebola nikdy predtým nahrávaná v profesionálnom štúdiu. Do súťaže sa môžu zapojiť aj účastníci predošlých ročníkov súťaže, ale s inou skladbou než v prípade súťaže Gospeltalent 2013, resp. 2011. Organizátor môže udeliť výnimku.

6. Pri prihlasovaní súťaže môže interpret v kategóriách „spevák“ a „speváčka“ prihlásiť skladbu iba s hudobným doprovodom jedného hudobného nástroja (klavír alebo gitara). V prípade intepreta v kategórii „skupina/zbor“ môže byť použitý taký počet nástrojov (a hlasov), koľkými interpret reálne disponuje.

7. Súťaž sa vyhlasuje formou internetu na internetovej stránke www.gospeltalent.sk (a informačnom portáli www.igospel.sk), ktorá obsahuje autorské skladby súťažných interpretov. Okrem základných údajov o interpretovi (meno interpreta, názov a mesiac vzniku skladby, miesto pôsobenia) je v jeho profile uvedená aj informácia o spôsobe hlasovania.

HLASOVANIE
8. Hlasovania v súťaži sa môžu zúčastniť všetci užívatťrelia internetu, ktorí z internetovej stránky www.gospeltalent.sk zašlú hlas prostredníctvom vyplnenia formulára a jeho jednorazovým odoslaním do systému. Hlasovať môže daný užívateľ iba raz v každej kategórii (spevák, speváčka, skupina/zbor), v rámci ktorej môže odovzdať hlas iba jednému súťažiacemu a jeho skladbe. Spolu môže v 3 kategóriách udeliť 3 hlasy. Hlasovanie bude prebiehať v období od 4. do 17. apríla 2016 do 20:00. V období 18. do 23. apríla budú na stránkach súťaže a portálu iGospel postupne zverejňovaní interpreti, ktorých skladba postúpi do finálového kola.

9. Súčasťou formulára, ktorý bude slúžiť na odoslanie hlasu súťažiacemu, bude meno súťažného interpreta, ktorému chce záujemca udeliť hlas, a informácie o odosielateľovi. Bez vyplnenia všetkých položiek nebude možné odoslať hlas. Informácie o hlasujúcom pomôžu zamedziť opakovanému hlasovaniu od jednej osoby, ale zároveň poslúžia ako podklad k súťaži, ktorá bude s hlasovaním spojená. Každý, kto sa riadnym spôsobom zapojí do hlasovania, bude zaradený do žrebovania o vecné odmeny. Žrebovanie výhercov sa uskutoční v živom prenose finálového kola v Rádiu Lumen (5. mája 2016 od 20:00 hod. do 22:30 hod.), keď spoznáme aj troch víťazov súťaže Gospeltalent 2016.

10. Vyhodnotenie hlasovania z internetovej stránky zabezpečujú koordinátori súťaže pod záštitou poslanca Európskeho parlamentu MUDR. Miroslava Mikolášika, ktorý overí správnosť výsledkov. Výsledky hlasovania budú po overení zverejnené na stránke súťaže podľa informácie v bode 7.

11. Finálne poradie súťažiacich budú tvoriť dvaja súťažiaci s najvyšším počom získaných hlasov vo svojej kategórii, spolu pôjde o šesť finalistov (v kategóriách spevák, speváčka, skupina/zbor).

FINÁLE A VÝHRA
12. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční počas záverečného finále v priamom prenose Rádia Lumen 5. mája 2016. Vyhlasovateľ ankety bude neodkladne informovať výhercov o výhre. Organizátor garantuje, že bude záujemcov o výhru v súťaži informovať bezodkladne o odmene (odmenách) pre víťazov.  

13. Víťazi súťaže získajú od vyhlasovateľov súťaže možnosť bezplatného nahratia a masteringu jednej víťazom vytvorenej skladby v nahrávacom štúdiu Umpax v Prešove. Musí ísť o novú skladbu, ktorá nebola nikdy predtým nahrávaná v profesionálnom štúdiu. Nahratie skladby sa uskutoční do 31. júla 2016. Rádio Lumen zaradí podľa vlastných kritérií túto skladbu do rotácie vo vysielaní a zároveň ju nasadí ako novinku do Gospelparády v období do troch mesiacov od vzniku profesionálnej verzie skladby.

14. Účastník súťaže dáva organizátorovi súťaže súhlas s publikovaním informácií o osobe účastníka na internetovej stránke súťaže, ako aj v jeho mediálnych výstupoch, ktoré slúžia na ďalšiu propagáciu súťaže. Účastník zároveň svojou účasťou v súťaži udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. za účelom propagácie. Ak sa účastník stane výhercom, jeho meno bude zverejnené tiež. Osobné údaje v uvedenom rozsahu budú po udelení súhlasu poskytované a sprístupňované printovým a elektronickým médiám. Organizátor garantuje ochranu osobných údajov.

15. Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže a má charakter verejnej listiny. Štatút súťaže je v dispozícii všetkým záujemcom na internetovej stránke súťaže.

16. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením štatútu.


V Ružomberku, 15. januára 2016